Opłaty

Pięć godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu (od 7.30 do 12.30).

Każda rozpoczęta godzina faktycznego pobytu – powyżej bezpłatnych pięciu godzin – jest płatna w kwocie 1,30 zł. (a nie 1,14 zł). 

Dokładny czas pobytu dziecka w przedszkolu odnotowywany jest na podstawie karty STOPEREK.

Dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym, nie jest pobierana opłata za pobyt w przedszkolu. Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Do 50 % zniżki za pobyt dziecka w przedszkolu uprawnieni są:

  • Rodziny posiadające Białostocką Kartę Dużej Rodziny. Kartę należy przedłożyć
     w przedszkolu.
  • Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które należy przedłożyć w przedszkolu.
  • Rodzice posiadający Decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Decyzję należy dostarczyć do przedszkola.

Informacja o wysokości opłat oraz o numerach rachunków bankowych jest przesyłana na adres e-mail podany przez rodziców/opiekunów.

Opłaty wnosimy do 10-go dnia każdego miesiąca, na oddzielne konta bankowe:
Pobyt: 51124010371111001117289124
Wyżywienie: 26124010371111001117289283

Opłatę za pobyt i żywienie dziecka wpłacamy z dołu za dany miesiąc.

Za dzień wpłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na koncie przedszkola.

Za wpłaty po terminie naliczane są odsetki ustawowe.

Od 1 września 2022 r. w przedszkolu obowiązuje dzienna stawka żywieniowa w wysokości 8 zł za trzy posiłki dzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Przedszkole Samorządowe Nr 29 "Fantazja"
ul. Wł. Broniewskiego 25
15 - 748 Białystok
tel./fax 85 651 01 06
e-mail: ps29@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony